Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Banafa Consulting Oy

Jokiniementie 13 D, 00650 Helsinki

Y-tunnus 2930540-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Thomas Banafa

thomas.banafa@banafaconsulting.fi

+358 44 3666886

3. Rekisterin nimi

Banafa Consulting Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja asiakassuhteiden ylläpito asiakkaisiin sekä palveluiden myyminen ja suoramarkkinointi. Henkilötietoja käytetään Banafa Consulting Oy:n uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen lähettämisen sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Sähköpostilistoja käytetään vain Banafa Consulting Oy:n toiminnasta tiedottamiseen.

Projekteissa asiakkaan tilaamaan työhön liittyen rekisterinpitäjä kerää projektiin liittyvien henkilöiden tiedot yhteydenpitoa varten.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Banafa Consulting Oy:n asiakasrekisteri sisältää tietoja Banafa Consulting Oy:n henkilöasiakkaista ja asiakasorganisaatiosta sekä näissä organisaatioissa työskentelevistä henkilöistä. Tiedot koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Lisäksi henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös hänen suorittamiensa aktiviteettien kuten dokumenttien latausten tai lomakkeiden täytön kautta.

Projekteissa rekisterinpitäjällä on projektiin liittyvien henkilöiden nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä osoite).

Säilytysaika

Rekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan, kun kontakti tai yritys on Banafa Consulting Oy:lle potentiaalinen asiakas. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto. Projekteihin liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan, kun projekti on päättynyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen tai uutiskirjeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 4 on mainittu. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).